Re-Generation
Editor: Fan Di'An, Gao Shiming
Design +Layout: Jianping He
Staff: Dominique Schmitz, John Dai, Becky Wong, Julia Hilbert
Measures: 27 x 21 cm
Text: Fan Di'An, Yang Xiaoyan, Yu Hua, Xu Jiang, Gao Shiming, Edward Lucie-Smith, Sun Shanchun, Johnson Chang, Fan Jingzhong
Publisher: hesign Publishing, Germany
Distributer: Page One Publishing, Singapore


home
back